Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2020/2021

 

sp33ramka1.1. Do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.);

3) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

4) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu siatkowa;

1.2. Wykaz testów sprawnościowych:

a) próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

b) próby sprawności specjalistycznej:

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem górnym,

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem dolnym,

– umiejętność wykonania zagrywki.

 

2.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

3. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do 31 maja 2020r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – kancelaria Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

 

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

Komplet dokumentów zawiera (pliki do pobrania poniżej):

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Kwestionariusz kandydata do oddziału sportowego
 3. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 4. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja-sp-bigZasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

W 2020 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

– zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

– udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły, przyjmowani są z urzędu – na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

 

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w szkole spoza obwodu rozpoczną się 16 marca 2020 r. i będą trwać do 27 marca 2020 r.

 

Przyjmowanie dzieci do szkół będzie dokonywane przez stronę internetową:

www.edukacja.olsztyn.eu lub https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/,

na której zamieszczony zostanie Poradnik korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” oraz oferty szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

 • wyłącznie w formie elektronicznej – pod warunkiem, że oboje rodzice / prawni opiekunowie posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany;
 • w formie tradycyjnej, tzn.:
 1. jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego będą mogli elektronicznie wypełnić „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz z załącznikami, wydrukują go i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole spoza obwodu – pierwszego wyboru,
 2. rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz załącznikami w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole podstawowej – pierwszego wyboru (informacje zawarte w „Zgłoszeniu” lub „Wniosku” wprowadzi do systemu elektronicznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie muszą dołączyć „Oświadczenia” potwierdzające spełnienie kryteriów określonych uchwałą Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

WAŻNE DATY:

 • od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
 • 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

 • nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;
 • zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły
 2. Wniosek rekrutacyjny dziecka do klasy I
 3. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły
 4. Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa uczącego się w danej szkole
 5. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły
 6. Podręcznik – Rekrutacja do klasy I