Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

rekrutacja-sp-bigZasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.

W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   –   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II – udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może zostać przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zgłoszenia dzieci do szkół dokonywane będą również przez stronę internetową sp-olsztyn.nabory.pl, na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA!

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 określa Uchwała nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2007).

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły winny trwać od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.

UWAGA!

„Zgłoszenie” po wypełnieniu będzie musiało być podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej.(Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA!

„Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów (również dostępne na stronie internetowej).

UWAGA!

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn    dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA!

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złoży pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza   w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia                     23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

WAŻNE DATY:

od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka        do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,

4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,

od 14 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca                   – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

21 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 22 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

25 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 5 marca 2018 r. od godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od  4 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

 • Uchwale Nr XLII /783/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 5144) – dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych .

Deklaracja o kontynuowaniu

Rodzice dzieci, które będą kontynuowały pobyt w przedszkolu nie wypełniają elektronicznego wniosku. Składają jedynie stosowną deklarację w przedszkolu. Poniżej po kliknięciu na link, można pobrać pusty wydruk deklaracji do wypełnienia:

deklaracja o kontynuowaniu – pobierz

 

 

Zasady rekrutacji do klasy IV i VII sportowej o profilu piłka  siatkowa na rok szkolny 2018/2019

sp33ramka1.1. Do czwartej i siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.);

3) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

4) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu siatkowa;

1.2. Wykaz testów sprawnościowych:

a) próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

b) próby sprawności specjalistycznej:

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem górnym,

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem dolnym,

– umiejętność wykonania zagrywki.

Testy sprawnościowe odbędą się  dnia 29 maja 2018 roku o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej przy ul. Jeziołowicza 2

2.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

3. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do 31 maja 2018r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – kancelaria Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

5. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i trenerem  odbędzie się 29 maja 2018r. o godz. 17:00 w sali nr 119 w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, przy ul. Jeziołowicza 2.

6. W każdy wtorek w godzinach 16:00 – 17:30 oraz w okresie ferii zimowych we wtorki i czwartki w godzinach 11:00 – 12:00 trenerzy Sergiusz Salski i Maciej Dobrowolski prowadzą zajęcia dla kandydatów do klasy sportowej, które odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

 

Wymagane dokumenty od kandydata do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły.

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

Komplet dokumentów zawiera (pliki do pobrania poniżej):

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy siódmej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 3. Kwestionariusz  kandydata do  oddziału  sportowego
 4. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 5. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *