Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy VII sportowej o profilu piłka  siatkowa

na rok szkolny 2017/2018

sp33ramka1.1. Do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) złożył świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej;

3) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.);

4) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

5) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu siatkowa;

1.2. Wykaz testów sprawnościowych:

a) próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

b) próby sprawności specjalistycznej:

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem górnym,

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem dolnym,

– umiejętność wykonania zagrywki.

2.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

3. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – kancelaria Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie oraz w kancelarii Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie.

5. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem  w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, przy ul.Stramkowskiej 13.

 

Wymagane dokumenty od kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły.

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Stramkowskiej 13 oraz w sekretariacie Gimnazjum Nr 13 im Huberta Wagnera w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2

Komplet dokumentów zawiera (pliki do pobrania poniżej):

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Kwestionariusz  kandydata do  oddziału  sportowego
 3. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 4. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

na rok szkolny 2017/2018

 

rekrutacja-sp-big

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.

 

 

W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   –   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II – udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 może zostać przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2017 kończy 7 lat (urodzone w 2010 r.);

2) w roku 2017 kończy 6 lat (urodzone w roku 2011) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zgłoszenia dzieci do szkół dokonywane będą również przez stronę internetową, na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie Zgłoszenia do szkoły podstawowej

 

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 określi Uchwała Rady Miasta Olsztyna w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

UWAGA:

„Zgłoszenie” po wypełnieniu będzie musiało być podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać zgłoszenie w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej. (Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

 

UWAGA:

„Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w wybranej szkole podstawowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów (również dostępne na stronie internetowej).

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XIX/244/16 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złoży pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej z jednoznacznym wskazaniem na kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym prowadzi Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie.


Rekrutację dzieci do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
(szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określi Zarządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018.

 

WAŻNE DATY:

od 30 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka  do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,

28 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc

od 5 czerwca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 14 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

22 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Olsztyn

3. Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole

4. Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły

5.Oświadczenie woli przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej

 

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2017/2018

rekrutacja-zero-big

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 31 marca 2017 r. do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od  15 marca 2017 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl  Tam też znajduje się pełen harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do zarządzenia nr 52 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 70 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *