Uwaga Rodzice – Wyprawka szkolna w 2013 r!

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków w szkołach do dnia 5 września 2013 r.

Dofinansowanie do zakupu podręczników może być udzielone:

  • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym oraz technikum, a w szczególności:
  • dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182), tj. 456 zł, z wyłączeniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których kryterium dochodowe wynosi 539 zł na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  • dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. m.in. ubóstwa,  sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie (wymagane uzasadnienie wniosku),
  • uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkól specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu znajdują się w poniższym załączniku:

wyprawka_2013_pismo

Informacje znajdą Państwo również na następujących stronach:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Finanse na Edukację

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *