Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015.

Drodzy Rodzice,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad rekrutacji na zbliżający się rok szkolny, zarówno do klasy pierwszej, jak i do oddziału przedszkolnego, zamieszczamy poniżej skróconą informację dotyczącą tejże rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Pełna informacja dotycząca kryteriów  znajduje się w zakładce REKRUTACJA w menu strony głównej.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W OLSZTYNIE

do klasy pierwszej

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie, kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z urzędu.

 Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przyjmowani są wg KRYTERIÓW ustalonych przez Urząd Miasta Olsztyna:


1.

Kandydat zamieszkały w Gminie Olsztyn

10pkt

 2.

Kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w szkole

5 pkt

 3.

Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

3 pkt.

 

 W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1pkt

 2.

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

 3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt.

 4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt

 Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W OLSZTYNIE

do oddziałów przedszkolnych

NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Kryteria przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie ustalone przez Urząd Miasta Olsztyna:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20 pkt

 2.

Niepełnosprawność kandydata

20  pkt

 3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20 pkt.

 4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20 pkt

 W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

1.

Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

10pkt

 2.

Kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w szkole

5 pkt

 3.

Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

3 pkt.

 

 Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *