Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015.

Drodzy Rodzice,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad rekrutacji na zbliżający się rok szkolny, zarówno do klasy pierwszej, jak i do oddziału przedszkolnego, zamieszczamy poniżej skróconą informację dotyczącą tejże rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Pełna informacja dotycząca kryteriów  znajduje się w zakładce REKRUTACJA w menu strony głównej.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W OLSZTYNIE

do klasy pierwszej

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie, kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z urzędu.

 Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie przyjmowani są wg KRYTERIÓW ustalonych przez Urząd Miasta Olsztyna:


1.

Kandydat zamieszkały w Gminie Olsztyn

10pkt

 2.

Kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w szkole

5 pkt

 3.

Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

3 pkt.

 

 W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1pkt

 2.

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

 3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt.

 4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt

 Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W OLSZTYNIE

do oddziałów przedszkolnych

NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Kryteria przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie ustalone przez Urząd Miasta Olsztyna:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20 pkt

 2.

Niepełnosprawność kandydata

20  pkt

 3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20 pkt.

 4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20 pkt

 W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 

1.

Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

10pkt

 2.

Kandydat  posiada rodzeństwo uczące się w szkole

5 pkt

 3.

Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

3 pkt.

 

 Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *