Nabór na stanowisko pracy.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 IM. FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF W OLSZTYNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA
W WYMIARZE 0,5 ETATU
PRACA OD 17.11.2014r.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie minimum średnie
2) obywatelstwo polskie.
3) zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
4) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referenta
2. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu płac i rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,
2) biegła obsługa komputera, znajomość programu płacowego ProgMan, Płatnik,
3) umiejętność organizacji i planowania pracy,
4) wysoka kultura osobista,
5) obowiązkowość , terminowość rzetelność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. sporządzanie list płac pracowników,
2. prowadzenie dokładnej i pełnej dokumentacji wynagrodzeń (karty podatkowe, karty zarobkowe, wystawianie niezbędnych dokumentów PIT),
3. prowadzenie pełnej dokumentacji ZUS (sporządzanie miesięcznych raportów RCA, RSA, RMUA i deklaracji DRA),
4. prowadzenie kart wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych
5. sporządzanie innej dokumentacji dotyczącej pracowników na potrzeby ZUS
6. prowadzenie kasy
7. sprzedaż obiadów dla uczniów SP-33
8. wykonywanie innych prac zleconych przez głównego księgowego i dyrektora szkoły.
Wymagane dokumenty:

1) CV
2) list motywacyjny;
3) kserokopie świadectw pracy
4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie , ul . Stramkowskej 13 w godzinach 8.00-14.00 w terminie do dnia 07.11.2014r. w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie .”
2. Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie zostaną dołączone do akt osobowych .Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie SP 33 w Olsztynie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Szkoła Podstawowa Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie nie odsyła dokumentów kandydatów , nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu .
Z kandydatami spełniającymi wymogi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie

3. Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.olsztyn.eu./. oraz na tablicy informacyjnej SP 33 w Olsztynie, przy ul. Stramkowskej 13

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 33 w Olsztynie
Edyta Balbuza-Szarota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *