Zasiłki,stypendia szkolne i wyprawka szkolna – informacje i dokumenty

Szanowni Państwo,

 

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat wyprawki, stypendiów i zasiłków szkolnych, oraz wypełnienie stosownych (zamieszczonych na dole wpisu) formularzy i złożenia ich w gabinecie pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły w terminach wskazanych w poniższych informacjach.

 

 

I. STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Terminy składania wniosków:
1-15.09.2015 – kryterium dochodowe netto na osobę: 456,- zł.
1-15.10. 2015 – kryterium dochodowe netto na osobę: 514,- zł.
Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z oświadczeniem o dochodach. Dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień lub wrzesień) wylicza się biorąc pod uwagę:
– wynagrodzenie za pracę (netto),
– świadczenia wypłacane przez organ emerytalno-rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),
– zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
– świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
– dodatki mieszkaniowe,
– alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
– świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
– zasiłki pielęgnacyjne,
– dochody z działalności gospodarczej (osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na
zasadach ogólnych biorą 1/12 dochodu z roku ubiegłego),
– z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego (IX – 250,00 ha p/ od X.2015 – 288,00 ha p),
– inne dochody, np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty a finansowanych przez
Unię Europejską

Do dochodów nie wlicza się: zasiłków celowych z pomocy społecznej oraz dochodów otrzymywanych na podstawie udziału w pracach społecznie użytecznych. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pliki do pobrania:

Wykaz wydatków w ramach stypendium

wniosek_o_stypendium

oswiadczenie_o_dochodach

oswiadczenie_o_terminie_wydania_decyzji-1

II. ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji w szczególności, gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź). Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach ( w załączeniu) i zaświadczeniu o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala, itp..) składa się w terminie
2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.
Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodów.

Pliki do pobrania:

wniosek_o_zasilek_szkolny

III. WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Jest to pomoc finansowa uczniom klas trzecich na zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2015/ 2016

Termin składania wniosków w szkole do dnia 7 września 2015 r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574,- zł. netto na osobę w rodzinie.

Pliki do pobrania:

Wniosek_Wyprawka szkolna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *