Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja-sp-bigZasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 (zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.))

W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

 1. zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
 2. udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może zostać przyjęte dziecko, które:

 1. w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.),
  albo
 2. w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zgłoszenia dzieci do szkół dokonywane będą przez stronę internetową sp-olsztyn.nabory.pl, na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych z zastrzeżeniem, że:

 1. kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”;
 2. kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w danej szkole podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – będą przyjmowani na podstawie „Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

UWAGA!

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr … Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Przyjmowanie dzieci do klasy I danej szkoły podstawowej 

będzie trwać od 18 marca 2019r. do 15 kwietnia 2019r.

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”, dla kandydata biorącego udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców / prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową).

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie „Oświadczenia” składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

„Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej”, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły w przypadku posiadania wolnych miejsc, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

UWAGA:

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Harmonogram rekrutacji do klasy I określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

WAŻNE DATY:

 • od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
 • 8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

 

Zasady rekrutacji do klasy IV i VII sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2019/2020

sp33ramka1.1. Do czwartej i siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.);

3) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej;

4) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu siatkowa;

1.2. Wykaz testów sprawnościowych:

a) próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

b) próby sprawności specjalistycznej:

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem górnym,

– umiejętność poprawnego odbicia piłki sposobem dolnym,

– umiejętność wykonania zagrywki.

 

2.Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

3. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do 29 marca 2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – kancelaria Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

5. Spotkania z trenerami odbywają się w:

poniedziałek 15:50 – 16:50 – Sergiusz Salski (chłopcy kl. III i VI)

środa 16:50 – 17:50 – Danuta Małachowska- Pardo (dziewczęta kl. VI)

piątek 15:00 – 16:00 Katarzyna Przeradzka (dziewczęta kl. III)

trenerzy prowadzą zajęcia dla kandydatów do klasy sportowej, które odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

 

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2.

Komplet dokumentów zawiera (pliki do pobrania poniżej):

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy siódmej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 3. Kwestionariusz kandydata do oddziału sportowego
 4. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.
 5. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.