Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną Microsoft Teams . Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. 

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), zostaną przekazane poniższe dokumenty:

  • wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  • wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;
  • plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagodzy szkolni i psycholog pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach swojej pracy i będą dostępni online na platformie.

     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel.89 52304000)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, sala gimnastyczna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:  sp33olsztyn@op.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, e.balbuza@sp33.olszytn.pl  

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

 

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Edyta Balbuza-Szarota