Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

TERMIN GŁÓWNY

Przedmiot

Data i godzina

Czas trwania

wszyscy

uczniowie

uczniowie z dostosowanymi warunkami
język polski 16 czerwca 2020r.

(wtorek)

godz. 9.00

120 minut nie więcej niż 180 minut
matematyka 17 czerwca 2020r.

(środa)

godz. 9.00

100 minut nie więcej niż 150 minut
język obcy nowożytny 18 czerwca 2020r.

(czwartek)

godz. 9.00

90 minut nie więcej niż 135 minut

 

TERMIN DODATKOWY

Przedmiot

 

Data i godzina Czas trwania
wszyscy uczniowie uczniowie z dostosowanymi warunkami
język polski 7 lipca 2020r.

(wtorek)

godz. 9.00

120 minut nie więcej niż 180 minut
matematyka 8 lipca 2020r.

(środa)

godz. 9.00

100 minut nie więcej niż 150 minut
język obcy nowożytny 9 lipca 2020r.

(czwartek)

godz. 9.00

90 minut nie więcej niż 135 minut

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek itp.
  5. Zdający, każdorazowo przed egzaminem muszą pozostawić rzeczy osobiste (tj. odzież wierzchnia, inne przedmioty których nie można wnieść na salę egzaminacyjną)  w szafkach szkolnych, niezbędne jest posiadanie przez ucznia klucza do własnej szafki.
  6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo na egzaminie z matematyki –  linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2) wychodzi do toalety

   3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

  4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m. Sytuacja taka, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
  1. Podczas egzaminu zdający powinni pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

   3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

   4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

  2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.