Ważne terminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33. im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie  przekazuje ważne terminy:

do 18 XII 2020 – wystawienie propozycji ocen klasyfikacji śródrocznej
15 XII 2020 –  zdalne zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów I – VII ( informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania)
do 16 XII 2020 – przekazanie przez rodziców / opiekunów prawnych pisemnych próśb w sprawie  opieki świetlicowej w wyznaczonych dniach zimowej przerwy świątecznej (23 XII, 28 XII, 29 XII, 30 XII) – druki oświadczeń u wychowawców klas.
4-17 I 2021 – ferie zimowe
21 I 2021 – wystawienie ocen klasyfikacji śródrocznej
1 II 2021 – początek 2. półrocza