Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

W 2021 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

– zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

lub

– udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

  1. w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014r.);
  2. w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w 2015r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/default.aspx

Ważne daty:

  1. Termin składania wniosków:

od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021r. (do godz.15.00)

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2021 godz. 14.00

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

od 6 do 9 kwietnia 2021 (do godz.15.00)

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 godz.14.00