Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

W 2021 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

– zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

lub

– udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

 1. w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014r.);
 2. w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w 2015r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu „Elektroniczna rekrutacja”:

link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Offers/UnitDetails/24

Ważne daty:

 1. Termin składania wniosków:

od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021r. (do godz.15.00)

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2021 godz. 14.00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

od 6 do 9 kwietnia 2021 (do godz.15.00)

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 godz.14.00

 

Instrukcja dla rodziców

 

 

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2021/2022

1. Do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej – stan zdrowia umożliwiający uczęszczanie do klasy o profilu sportowym (zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej do 1 września 2021r.);

3) uzyska pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej – terminy testów sprawnościowych dla kandydatów spoza Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie zostaną podane w późniejszym terminie z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa;

2. Wykaz testów sprawnościowych:

 1. próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

 

Składanie podań wraz ze zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp33.olsztyn.eu

Dokumenty (pliki do pobrania poniżej):

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 2. Kwestionariusz kandydata do oddziału sportowego – dla Kandydatów spoza Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie