Rekrutacja do klasy IV – o profilu sportowym

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka  siatkowa na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja zostaje przedłożona do 31 maja 2021r.

1. Do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa może ubiegać się uczeń, który:

1) złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej – stan zdrowia umożliwiający uczęszczanie do klasy o profilu sportowym (zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej do 1 września 2021r.);

3) uzyska pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej – terminy testów sprawnościowych dla kandydatów spoza Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie zostaną podane w późniejszym terminie z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa;

2. Wykaz testów sprawnościowych:

  1. próby sprawności ogólnej (opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej)

– skok w dal z miejsca

– zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu,

– ocena zwinności: T-TEST

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

 

Składanie podań wraz ze zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w terminie do  31 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

Dokumenty składać można w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 2 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp33.olsztyn.eu

Dokumenty (pliki do pobrania poniżej):

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa – pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
  2. Kwestionariusz  kandydata do  oddziału  sportowego – dla Kandydatów spoza Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie