SP33 źródłem możliwości

Gmina Olsztyn realizuje projekt „SP33 źródłem możliwości”

Projekt został stworzony w celu wsparcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i matematyczno-przyrodniczych oraz podniesienie efektywności metod nauczania stosowanych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy, a także tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu wśród 102 uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 31 nauczycieli, w tym uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez 92 uczniów oraz 29 nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2021 – 28.02.2023

 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu:

Liderem projektu jest Gmina Miasto Olsztyn.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Instytut Badawczo – Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie pełni funkcję jednostki realizującej projekt.

 

Formy wsparcia nauczycieli:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie;
 • superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli prowadzących Warsztaty Efektywnej Nauki lub Warsztaty Alfa i Omega dla uczniów;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii i pracowni fizyki.

 

Formy wsparcia uczniów:

 • Warsztaty Efektywnej Nauki,
 • Warsztaty Alfa i Omega,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i języka obcego,
 • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu.

 

Wsparcie dla szkoły – zakup sprzętu i wyposażenia:

Ważnym elementem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 33, która otrzyma m.in. sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii i pracowni fizyki.

 

 Źródła finansowania:

Wsparcie w ramach projektu pn. „SP33 źródłem możliwości” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 454 297,50 zł

Wartość dofinansowania projektu: 425 785,50 zł

 

Biuro projektu:

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 33

 1. Jeziołowicza 2, 10-690 Olsztyn

Telefon: 89 523 04 00

Adres e-mail: projekt@sp33.olsztyn.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu SP33 28.04.2021
 2. Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel
 3. Zał. 2 – Deklaracja uczestnictwa – nauczyciel
 4. Zał. 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela
 5. Zał. 4 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – nauczyciel
 6. Zał. 5 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku – nauczyciel
 7. Zał. 6 – Formularz zgłoszeniowy – uczeń
 8. Zał. 7 – Deklaracja uczestnictwa ucznia – zgoda opiekuna prawnego
 9. Zał. 8 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – uczeń
 10. Zał. 9 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku – uczeń
 11. Zał. 10 – Klauzula informacyjna RODO – uczeń i nauczyciel
 12. Harmonogram wsparcia
 13. harmonogram wsparcia SP 33 – 13.08.2021
 14. Harmonogram wsparcia SP 33 – 14.09.2021
 15. Harmonogram zajęć dla Uczniów
 16. Harmonogram superwizji dla nauczycieli