Wizja i misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

 

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

 

Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

 

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego

 

Kształtujemy potencjał kadrowy:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

 

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki

 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji

 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy

 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach

 

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi

 

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

 

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

 • szacunek dla ludzi,
 • samokrytycyzm i samodzielność,
 • sprawiedliwość i tolerancję,
 • otwartość na drugiego człowieka,
 • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
 • umiejętność dialogu,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • poczucie obowiązku.

CELE GŁÓWNE

 • Dobra współpraca z rodzicami.
 • Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Bezpieczna szkoła.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • Demokracja w szkole.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Unowocześnienie bazy szkoły.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 • Opieka socjalno – materialna.
 • Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.